Υπηρεσίες

ΓΕΠ παρέχει υπηρεσίες και δίνει λύσεις σε όλα τα θέματα υγείας & ασφάλειας εργασίας, περιβάλλοντος και ποιότητας που απασχολούν τη σύγχρονη επιχείρηση. Τα στελέχη της ΓΕΠ γνωρίζουν άριστα το αντικείμενο και προτείνουν υπηρεσίες σχεδιασμένες για τις συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Το επιτελείο της ΓΕΠ βοηθάει την κάθε επιχείρηση να εντοπίσει τις ακριβείς ανάγκες της. Υπηρεσίες Τεχνικού / Συντονιστή Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας, ιατρικές υπηρεσίες, εκπόνηση μελετών (π.χ. εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, Σ.Α.Υ./Φ.Α.Υ., ΑΤΕΞ, μελέτη σήμανσης ασφάλειας χώρων εργασίας κ.ά.), διενέργεια μετρήσεων, οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων, ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, παροχή συμβούλων ADR, Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες (π.χ. πιστοποιήσεις ανυψωτικής ικανότητας μηχανημάτων έργου, έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε μηχανήματα έργου, θερμογράφηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.ά.) συνθέτουν ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών απαραίτητο και χρήσιμο για κάθε επιχείρηση. Η ΓΕΠ βοηθά τις επιχειρήσεις να βρουν λύσεις και σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και χρηματοδότησης, προετοιμάζοντας τις προτάσεις τους για συμμετοχή στα προγράμματα του ΕΣΠΑ ή σε άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.