Τεχνικός Ασφαλείας - Συντονιστής Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

 Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο Ν.3850/2010, όπως συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. Επιπλέον, ο Τεχνικός Ασφαλείας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

 

Μεθοδολογία του Τεχνικού Ασφαλείας:

 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας:

 • Επισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ πρόγραμμα επισκέψεων της εγκατάστασης.
 • Κατά τις επισκέψεις του διενεργεί ελέγχους  σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας, από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας υγείας και ασφάλειας εργασίας.
 • Εντοπίζει τις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων. Με βάση τα στοιχεία αυτά συντάσσεται, με ευθύνη της ΓΕΠ, η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για την εγκατάσταση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Ν. 3850/2010.
 • Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Συντάσσει και επικοινωνεί στους εργαζόμενους οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών τους.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 • Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον υπεύθυνο της εγκατάστασης για τα ευρήματά του και προτείνει διορθωτικές / βελτιωτικές ενέργειες.
 •  Καταχωρεί τις όποιες υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο Υποδείξεων της εγκατάστασης.

 

  Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφάλειας:

 • μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και τους ενημερώνει για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
 • συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

 

 Η ΓΕΠ:

 • Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα των επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας. Το τελικό πρόγραμμα των επισκέψεων που διαμορφώνεται με τις υποδείξεις της επιχείρησης υποβάλλεται με ευθύνη της ΓΕΠ στα αρμόδια ΚΕΠΕΚ για θεώρηση.
 • Αναλαμβάνει τη θεώρηση των βιβλίων υποδείξεων προς τα αρμόδια ΚΕΠΕΚ.

 

Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK", στα εργοτάξια που είναι παρόντα πολλά συνεργεία τότε ο εργολάβος ολόκληρου του έργου (ανάδοχος) και αν δεν υπάρχει τότε ο κύριος του έργου, υποχρεούται να ορίσει έναν ή περισσότερους Συντονιστές σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Αυτό γίνεται τόσο κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης του έργου, όσο και κατά την φάση της εκτέλεσης του έργου.

 

 

Oι Συντονιστές Α&Υ κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου:

 

α. Συντονίζουν τη συνεργασία και την εφαρμογή των αρχών πρόληψης κατά το στάδιο που εκπονείται η μελέτη.

 

β. Καταρτίζουν ή αναθέτουν την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).

 

γ. Καταρτίζουν το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

 

 

Oι Συντονιστές Α&Υ κατά την εκτέλεση του έργου είναι αρμόδιοι για τα παρακάτω:

 

α. Να συντονίζουν την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου να προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.

 

β. Να συντονίζουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων, οι αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τις προβλεπόμενες αρχές και, όποτε απαιτείται, να εφαρμόζουν το σχέδιο ασφάλειας και υγείας.

 

γ.  Να αναπροσαρμόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

 

δ. Να οργανώνουν μαζί με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας τη συνεργασία, μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωσή τους, μεριμνώντας για τη συμμετοχή εφόσον υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουμένων.

 

ε. Να συντονίζουν την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.

 

στ. Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.

 

ζ. Να συνεργάζονται με τον/τους Τεχνικό/ους Ασφάλειας και το/τους Ιατρό/ους Εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και ζητούν τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνουν απαραίτητο.