Σύστημα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΥΑΕ), για τα Δημόσια Έργα

Συμφώνως με την Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/ 14-1-2003, που αφορά στην “Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων”, ο ανάδοχος του Δημοσίου Έργου υποχρεούται να εκτελεί αυτό με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, τα διατάγματα, τις αστυνομικές διατάξεις και τις οδηγίες του ΚτΕ (Κυρίου του Έργου), όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίες, αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΥΑΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΥΑΕ, μεταξύ άλλων, ορίζονται:

  • Η δήλωση πολιτικής Υ&Α.
  • Οι ορισμοί Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.
  • Το σύστημα διαχείρισης της Υ&Α των υπεργολάβων.
  • Οι διαδικασίες ασφάλειας που θα εφαρμοστούν στο έργο (πχ διερεύνηση ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, εκπαίδευση προσωπικού κλπ).
  • Οι οδηγίες για ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και οι αναγκαίες ειδικές μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν.
  • Το σύστημα επιθεωρήσεων και συσκέψεων Υ&Α που θα τηρηθεί στο έργο.
  • Η πλήρης εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ.
  • Η αναλυτική καταγραφή των πηγών κινδύνων και η εκτίμηση της επικινδυνότητας σε κάθε φάση και υποφάση του έργου.
  • Το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του έργου, μετά τη λήξη των εργασιών.