Πιστοποιήσεις Ανυψωτικής Ικανότητας Μηχανημάτων Έργου

Βάσει του ΦΕΚ 1186/Β/2003 σχετικά με τον κανονισμό ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων, ανυψωτικά ορίζονται τα μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με την βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης.

 

Το ανυψωτικό μηχάνημα μπορεί να αποτελεί σταθερή κατασκευή ή όχημα με δυνατότητα κίνησης.

Βάσει του ΦΕΚ 1186/Β/2003, τα ανυψωτικά μηχανήματα, ανάλογα με την επικινδυνότητα, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής επικινδυνότητας.

1. Κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας: Η κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες μηχανημάτων:

    • Υποκατηγορία Υ1: Αφορά γερανούς που λειτουργούν κοντά στη θάλασσα, γερανούς σε επιβαρυμένη ατμόσφαιρα (ανυψωτικής ικανότητας ≥ 2Τ), γερανογέφυρες (ανυψωτικής ικανότητας ≥ 5Τ), οικοδομικοί πυργογερανούς,  ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4 μέτρων, γερανούς επίτοιχους ή επί ιστού (ανυψωτικής ικανότητας ≥ 2Τ).
    • Υποκατηγορία Υ2: Αφορά ανυψωτικά με κίνδυνο πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 μέτρων, μηχανήματα έργων (γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί- εκσκαφείς, γερανογέφυρες), γερανούς σε επιβαρυμένη ατμόσφαιρα (ανυψωτικής ικανότητας < 2Τ), γερανογέφυρες (ανυψωτικής ικανότητας < 5Τ), γερανούς επίτοιχους ή επί ιστού (ανυψωτικής ικανότητας < 2Τ).

2. Κατηγορία μέσης επικινδυνότητας: Αφορά μικρούς γερανούς οικοδομών μέχρι 250kg (παπαγαλάκια), μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια (π.χ. ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών, ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας, κα), αντλίες σκυροδέματος ή περονοφόρα οχήματα, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων(μέχρι 4 μέτρων).

3. Κατηγορία χαμηλής επικινδυνότητας: Αφορά γερανούς μετακίνησης οχημάτων, χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών, αναβατόρια μη αυτοκινούμενα, υδραυλικούς μηχανισμούς με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200kg.

 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις 23 Αυγούστου 2013 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2062/Β/23-08-2013, Υπουργική Απόφαση που αφορά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

Μια από τις περιπτώσεις επιβολής προστίμου, που αναφέρονται στην εν λόγω Υπουργική απόφαση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2, περίπτωση ΙΙΙ, είναι η μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου.

Στην περίπτωση αυτή το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500€) ανά περίπτωση. Η κύρωση όπως αναφέρεται επιβάλλεται αμελλητί, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

Η ΓΕΠ, μέσω του διαπιστευμένου της φορέα ελέγχου, προσφέρει υπηρεσίες για τον έλεγχο και την πιστοποίηση όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων που αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες.