Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ΓΕΠ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, μέσω της εφαρμογής του προτύπου ISO 14001:2009.

Η ΓΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μπορεί η ίδια να αποτελεί πηγή ρύπανσης και παραγωγής αποβλήτων, δεσμεύεται:

 

  • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος
  • Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους
  • Να μειώσει την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίσει τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψή τους
  • Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών
  • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της
  • Να προστατέψει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας
  • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο, εντός του οποίου λειτουργεί

Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας.