Παρακολούθηση Απουσιασμού

Σκοπός της παρακολούθησης απουσιασμού είναι η καταγραφή των απουσιών των εργαζομένων και η ανάλυσή τους σε σχέση με τις αιτίες και τη διάρκεια απουσίας από την εργασία. Οι πληροφορίες που αξιολογούνται για την ανάλυση προκύπτουν από τις γνωματεύσεις και τις εντολές πληρωμής επιδόματος από το ΙΚΑ, που οι εργαζόμενοι προσκομίζουν στην επιχείρηση. Πραγματοποιείται ανάλυση του απουσιασμού, με έμφαση στον εντοπισμό οποιασδήποτε συσχέτισης με την εργασία και την έκθεση σε βλαπτικούς για την εργασία παράγοντες. Η μελέτη Παρακολούθησης Απουσιασμού τηρεί το ιατρικό απόρρητο και απαγορεύεται η επιβεβαίωση ασθενείας εργαζομένων.