Μελέτη Μέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας (Μ.Μ.Υ.Α.), για τα Υπόγεια Τεχνικά Έργα και Σχέδιο Υγιεινής & Ασφάλειας (Σ.Υ.Α.) υπεργολάβων

Σύμφωνα με το Π.Δ. 225/1989 που αφορά στην "Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα",  κεφ. Η΄, άρθρο 26, “ο κύριος του έργου είναι υποχρεωμένος πριν από την ανάθεση εκτέλεσης ολοκλήρου του έργου σε εργολάβο να θέσει σαν συμβατικό όρο την υποχρέωση του εργολάβου να συντάξει Μελέτη Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας (ΜΜΥΑ)”. Ο εργολάβος υποχρεούται να συντάξει την ΜΜΥΑ μέσα σε τριάντα ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασής του και πάντως πριν από την έναρξη των εργασιών και να την υποβάλλει στον κύριο του έργου καθώς και στην Επιθεώρηση Εργασίας.

 

Η ΜΜΥΑ πρέπει να περιέχει πρόβλεψη των γενικών κινδύνων για την Υ&Α των εργαζομένων, αλλά και των κινδύνων κατά φάση εκτέλεσης του έργου, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή τους. Στη ΜΜΥΑ πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνονται:

  • Η ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις.
  • Οι μέθοδοι εργασίας κατά φάση.
  • Οι ανάλυση των μεθόδων υποστύλωσης και αντιστηρίξεων.
  • Η προσπέλαση στο εργοτάξιο.
  • Μελέτη αερισµού και μελέτη φωτισµού.
  • Χωροθέτηση των αποθηκών εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.

Ο κάθε επιµέρους υπεργολάβος έχει την υποχρέωση να συντάξει Σχέδιο Υγιεινής & Ασφάλειας (ΣΥΑ) για το τμήμα του υπόγειου τεχνικού έργου που έχει αναλάβει να εκτελέσει. Το ΣΥΑ υποβάλλεται από τον υπεργολάβο στον εργολάβο και υπεργολάβο ολόκληρου του έργου και αν δεν υπάρχουν αυτοί στον κύριο του έργου πριν την έναρξη των εργασιών στο συγκεκριμένο τμήμα.