Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Οι μελέτες ΜΠΕ θεσμοθετήθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90 στα πλαίσια του νόμου Ν. 1650/86 και αφορούν κάθε είδους επέμβαση που γίνεται στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρώπινο). Ο κατάλογος των έργων που προβλέπεται από τη νομοθεσία ότι χρήζουν ΜΠΕ είναι τεράστιος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την κατασκευή διυλιστηρίων πετρελαίου έως οποιοδήποτε έργο ή εγκατάστασης, απαιτείται ΜΠΕ, διαφορετικής κατηγορίας και διαφορετικών απαιτήσεων ανά περίπτωση, που ορίζεταιι με λεπτομέρεια από το νόμο.

Κανείς δεν μπορεί να πάρει πλέον νέα άδεια λειτουργίας ή να αναθεωρήσει παλαιότερη, για μια πολύ μεγάλη λίστα δραστηριοτήτων, εάν δεν καταθέσει ΜΠΕ στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πληροφορίες μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να πάρει ανατρέχοντας στην αντίστοιχη νομοθεσία και φυσικά από τις κατά τόπους υπηρεσίες περιβάλλοντος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Οι ΜΠΕ προηγούνται κάθε έργου, γίνονται σε σχέση με τις τεχνικές μελέτες του έργου και είναι υποχρεωτικά τεκμηριωμένες επιστημονικά, πράγμα που πρέπει να διαπιστώνεται στη συνέχεια από διεπιστημονική επιτροπή ελέγχου. Οι ΜΠΕ αφορούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο από κάθε έργο ή επέμβαση.

 

Προδιαγραφές

 

Σε σχέση με τις προδιαγραφές η νομοθεσία ορίζει όλες τις παραμέτρους που πρέπει να ελεγχθούν, να αναλυθούν και να εξηγηθούν επαρκώς, αυτό όμως δεν μπορεί να καλύψει τις επιμέρους λεπτομερείς παραμέτρους που πρέπει οι μελετητές να ελέγξουν και να αξιοποιήσουν ανάλογα με τη περίπτωση του έργου. Η ομάδα εργασίας που θα πραγματοποιεί μια ΜΠΕ πρέπει να αποτελείται από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτης.

 

 

Βασικές προδιαγραφές μιας ΜΠΕ

 • Διεπιστημονική ομάδα εργασίας  
 • Τεκμηρίωση όλων των αναφερόμενων στοιχείων  
 • Εναλλακτικές προτάσεις για την κατασκευή του έργου  
 • Λεπτομερής αναφορά στην έλλειψη στοιχείων  
 • Ανάλυση και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο με βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δράση
 • Αναλυτική αναφορά για επιπτώσεις ή και πιθανότητες επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
 • Προτάσεις για αποκατάσταση βλαβών που θα προκληθούν στο περιβάλλον
 • Όροι για τη μικρότερη δυνατή πρόκληση περιβαλλοντικών βλαβών
 • Στοιχειώδης οικονομική προσέγγιση αποκατάστασης βλάβης στο περιβάλλον
 • Προσδιορισμός προσθετικής ή συνεργατικής επίδρασης στο περιβάλλον
 • Συσχετισμός της επέμβασης σε σχέση με την Εθνική στρατηγική ανάπτυξης  
 • Ανάδειξη του σεβασμού της επέμβασης στον άνθρωπο και το περιβάλλον  
 • Περιληπτική προσέγγιση βιωσιμότητας της επέμβασης  
 • Προσδιορισμός ενδεχομένων κοινωνικών αντιδράσεων  
 • Περίληψη σε κατανοητή γλώσσα από το μη ειδικευμένο μέσο αναγνώστη κ.α.

Από τα παραπάνω, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι ΜΠΕ δεν μπορούν να γίνονται με προχειρότητα, απαιτείται διεπιστημονική ομάδα εργασίας για να μπορεί να δημιουργήσει μια πραγματικά αξιόλογη ΜΠΕ, βάσει της οποίας ένα έργο μετά την ολοκλήρωσή του να έχει πολλές πιθανότητες να μην δημιουργήσει κάποιο σοβαρό και μη αναμενόμενο πρόβλημα στο περιβάλλον με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 

Η ΓΕΠ Α.Ε. είναι σε θέση να αναλάβει και να εκπονήσει ΜΠΕ όλων των δραστηριοτήτων και κατηγοριών, από την συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι την κατάθεση της Μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Για τον σκοπό αυτό, διαθέτει άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

1. Αποφ. 69269/5387/90: «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 678 Β' της  25.10.90).

2. Αριθ. 10537/93: «Καθορισμός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 69269/90 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή  και σε άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαμηλή μέση και υψηλή όχληση».  

3. Η.Π. 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/5-05-02): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (Α’ 91)».

4. Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/11-03-2005): «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

5. Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-86): «Για την προστασία του περιβάλλοντος».