Ιατρικές Υπηρεσίες

Η ΓΕΠ μπορεί να προσφέρει στους εργαζόμενους της κάθε επιχείρησης ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες, όπως προβλέπονται από το Ν.3850/2010  και το Π.Δ. 17/96. Υπηρεσίες όπως, εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, εμβολιαστικά προγράμματα, ιατρικές εξετάσεις και έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας για την εργασία συνθέτουν το ιατρικό πακέτο που μπορεί να καλύψει η ΓΕΠ, προκειμένου η επιχείρηση να συμμορφώνεται πλήρως με τις νομικές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια εργασίας.

Οι υπηρεσίες ωστόσο που δύναται να προσφέρει η ΓΕΠ σε μία επιχείρηση επεκτείνονται και πέραν της τήρησης των νομικών απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία. Τα προγράμματα Προαγωγής Υγείας και η μελέτη Παρακολούθησης Απουσιασμού αποτελούν σημαντικά εργαλεία για κάθε επιχείρηση, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου υγείας των εργαζομένων.