Ιατρικές Εξετάσεις & Βεβαίωση Καταλληλότητας για Εργασία

Η ΓΕΠ μπορεί να προσφέρει στους εργαζόμενους της εταιρίας σας ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης υγείας, μέσω των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, όπως προβλέπεται από το Ν.3850/2010 και το Π.Δ. 17/96

Στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και διασφάλιση και η προαγωγή του επιπέδου υγείας στο χώρο εργασίας.  Ο ιατρικός προληπτικός έλεγχος βασίζεται στην περιοδική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε βλαπτικούς παράγοντες και οδηγεί στην αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

 

Ανάμεσα στις προληπτικές εξετάσεις που προσφέρει η ΓΕΠ περιλαμβάνονται:

  • Αξιολόγηση σωματομετρικών δεικτών
  • Κλινική εξέταση (δερματολογικός, νευρολογικός, ακροαστικός, μυοσκελετικός έλεγχος)
  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
  • Έλεγχος οπτικής οξύτητας
  • Ακοομέτρηση
  • Σπιρομέτρηση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Προσδιορισμός βιοχημικών/ άλλων παραμέτρων στο αίμα
  • Εξέταση ούρων
  • Εξέταση ακτινογραφιών

Η εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα συμβούλων υγείας της ΓΕΠ προβαίνει σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία που αφορά στις υποχρεώσεις των εργοδοτών.  Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται η καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογούνται και καταχωρούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδονται βεβαιώσεις των παραπάνω εκτιμήσεων και κοινοποιούνται στον εργοδότη. Οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός της επιχείρησης είτε στο ιατρείο της ΓΕΠ.