Εργονομικές Μελέτες

Η εργονομική μελέτη αφορά στην καταγραφή των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάλυση και αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης των εργαζομένων με το εργασιακό τους περιβάλλον με γνώμονα την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών και της υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

 

Η εργονομική μελέτη, βάσει χρήσης διεθνών στατιστικών ανθρωπομετρικών στοιχείων και μεθόδων, στοχεύει στον ορισμό των προδιαγραφών που πρέπει να πληροί το εργασιακό περιβάλλον ώστε να επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση του από τον εργαζόμενο.

 

Η ΓΕΠ, με την ομάδα των εξειδικευμένων συμβούλων της, παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης εργονομικής μελέτης, μέσω λεπτομερούς καταγραφής του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω παρατήρησης και εικονοσκόπησης, και ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, βάσει διεθνών στατιστικών ανθρωπομετρικών στοιχείων και μεθόδων.