Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Η ΓΕΠ μπορεί να υποστηρίξει κάθε επιχείρηση με πλήθος υπηρεσιών στο ευρύτερο φάσμα της υγείας και ασφάλειας εργασίας, στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των συνθηκών εργασίας.

 

Η εταιρεία αναλαμβάνει την πραγματοποίηση διερευνήσεων σε πάσης φύσεως εργατικά ατυχήματα, τη διενέργεια αυτοψιών και πραγματογνωμοσυνών σε κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας με σκοπό τον έλεγχό τους σε θέματα ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη οδηγιών και διαδικασιών ασφάλειας.

 

Παρέχει επιπλέον υπηρεσίες για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων, ενώ αναλαμβάνει και τη διαδικασία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για μηχανήματα έργου.

 

Όσον αφορά στην ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η ΓΕΠ προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου, με βάση τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 470 Β’/5-3-04, και έκδοσης του σχετικού πρωτοκόλλου ελέγχου. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα θερμογράφησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με σκοπό τη διάγνωση της ακριβούς κατάσταση λειτουργίας τους.