Διερευνήσεις Eργατικών Aτυχημάτων

Η ΓΕΠ αναλαμβάνει την διενέργεια διερευνήσεων σε πάσης φύσεως εργατικά ατυχήματα και την έκδοση τεκμηριωμένων εκθέσεων, μέσω έμπειρων συμβούλων.
Η διερεύνηση των ατυχημάτων είναι υποχρέωση των Τεχνικών Ασφαλείας κάθε εταιρείας, ενώ η τήρηση αρχείου διερευνήσεων είναι ευθύνη των εργοδοτών.
Οι εμπεριστατωμένες διερευνήσεις ατυχημάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για την προώθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας και την αποφυγή παρόμοιων μελλοντικών καταστάσεων.