ΑΤΕX - Εκρήξιμων Ατμοσφαιρών

Ο όρος ΑΤΕΧ προέρχεται από τα αρχικά ATmosphereEXplosible που σημαίνει εκρηκτική ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Ως εκρηκτική ατμόσφαιρα ορίζεται το μείγμα αέρα με εύφλεκτες ουσίες υπό μορφή αερίων, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης, στο οποίο μετά την ανάφλεξη, η καύση μεταδίδεται στο σύνολο του μη καιόμενου μείγματος. 

 

Όπως περιγράφεται στην εν λόγω νομοθεσία, ο Εργοδότης οφείλει να αξιολογεί τους ειδικούς κινδύνους που οφείλονται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να συντάσσει και να ενημερώνει το Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις – Μελέτη ΑΤΕΧ.

 

Στο πλαίσιο σύνταξης του Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις, αξιολογούνται τα κάτωθι:

  • Η πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών και τη διάρκειά τους
  • Η πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης των πηγών ανάφλεξης
  • Οι εγκαταστάσεις, οι χρησιμοποιούμενες ουσίες, οι μέθοδοι και οι πιθανές αλληλεπιδράσεις τους

 

Επιπλέον στο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις αναφέρονται :

  •  οι κίνδυνοι εκρήξεων (έλεγχος εξοπλισμού, κλπ)
  • τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων
  • οι χώροι που έχουν ταξινομηθεί σε ζώνες επικινδυνότητας
  • τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και οι χώροι στους οποίους αυτά εφαρμόζονται

 

Η ΓΕΠ διαθέτει ομάδα εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και αναλαμβάνει τη σύνταξη του Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις, παρέχοντας στον εκάστοτε Εργοδότη ένα σημαντικό εργαλείο για τα θέματα προστασίας από εκρήξεις, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.