Ασφάλειας SEVESO - Φάκελος κοινοποίησης

Η Κοινοτική Οδηγία SEVESO αφορά τα θέματα ασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ). Αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον προσδιορισμό του κινδύνου ΒΑΜΕ και την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο έχει εκδοθεί πρόσφατα η Οδηγία SevesoIII (Οδηγία 2012/18/ΕΚ), η οποία αναμένεται να εναρμονιστεί στο Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο μέχρι το Μάιο του 2015.  

Στην Ελλάδα, επί της παρούσης, εφαρμόζεται η Οδηγία SevesoII (Οδηγία 96/82/ΕΚ), μέσω της ΚΥΑ 12044/613/2007 περί «Καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών, όπως διορθώθηκε από το ΦΕΚ 376Β. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην Οδηγία Seveso ΙΙ οφείλουν να συντάσσουν και να αποστέλλουν στις αρμόδιες Αρχές την Κοινοποίηση ή τη Μελέτη Ασφαλείας, ανάλογα με τις υπάρχουσες ποσότητες των επικινδύνων ουσιών.

Η Κοινοποίηση περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά στα στοιχεία της εγκατάστασης, τις αποθηκευμένες ποσότητες και την εκτίμηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης, λόγω της θέσης της εγκατάστασης και της εγγύτητάς της με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις (φαινόμενο Domino).

Η Μελέτη Ασφαλείας περιλαμβάνει αναλυτικότερες πληροφορίες, όπως:

  • Το περιβάλλον της εγκατάστασης (π.χ. γεωγραφική θέση, μετεωρολογικά στοιχεία, γεωλογικά στοιχεία, γειτονικές εγκαταστάσεις)
  • Τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση και τις μεθόδους παραγωγής
  • Τις επικίνδυνες ουσίες (π.χ. χημική ονομασία, φυσικά, χημικά τοξικολογικά χαρακτηριστικά, χημική συμπεριφορά)
  • Τους κινδύνους ατυχήματος και προληπτικά μέσα
  • Την έκταση και τη σοβαρότητα των συνεπειών
  • Τα μέτρα προστασίας και επέμβασης για τον περιορισμό των συνεπειών ενός ατυχήματος (π.χ. εξοπλισμός, οργάνωση συναγερμού και επέμβασης)

Η ΓΕΠ αναλαμβάνει την εκπόνηση των παραπάνω μελετών καθώς διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία στην εκτίμηση κινδύνων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων.