Ανάπτυξη Διαδικασιών & Οδηγιών

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», Άρθρο 48, ο εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών επ’ ευκαιρία: α) της πρόσληψής του, β) τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων, γ) εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και δ) εισαγωγής νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας ή τα καθήκοντά του.

Η ΓΕΠ έχει αναπτύξει πλήθος οδηγιών ασφαλείας, οι οποίες διανέμονται ως ενημερωτικό υλικό στο προσωπικό των επιχειρήσεων.

 

Οι οδηγίες ασφαλείας καλύπτουν όλες τις θεματικές ενότητες και όλο το φάσμα των εργασιακών κινδύνων. Οι οδηγίες έχουν γενικό χαρακτήρα και εκτός του ότι διανέμονται στους εργαζόμενους, συνοδεύουν τις Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου.

Επίσης, εκτός των οδηγιών ασφαλείας, αναπτύσσονται και διαδικασίες ασφαλείας, οι οποίες αποτυπώνουν τις νομοθετικές απαιτήσεις και είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στην οργανωτική δομής της κάθε εταιρείας.

Μεταξύ άλλων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας, έχουν εκπονηθεί διαδικασίες:

  • Ατυχήματος,
  • Εκπαίδευσης,
  • Μέσων Ατομικής Προστασίας,
  • Διαχείρισης Υπεργολάβων,
  • Εκκένωσης χώρων εργασίας