Οφέλη από την προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας

Advantages of healthy workplaces

Η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την υγεία και τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων ώστε να διαχειρίζονται την υγεία τους, ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους όσο και τον εργασιακό χώρο. Μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές με σκοπό την υποστήριξη της συνολικής επιτυχίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, όπως:  

 • βελτίωση της υγείας και της ευημερίας,
 • μείωση των απουσιών από την εργασία και της εναλλαγής του προσωπικού στις θέσεις εργασίας,
 • χαμηλότερο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης,
 • καλύτερες εργασιακές σχέσεις,
 • βελτίωση του ηθικού του προσωπικού και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον,
 • αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της οργανωτικής απόδοσης και
 • βελτίωση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης ή του οργανισμού.

 

Τα οφέλη για τους εργαζόμενους από την προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 • βελτίωση της υγείας και της ευημερίας,
 • μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία,
 • λιγότερο άγχος και βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισής του και
 • μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας και καλύτερες δεξιότητες όσον αφορά την προστασία της.

 

Πηγή: EU-OSHA